XC sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 28 lutego 2024 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 28 lutego 2024
Długość nagrania: 03:14:08
Liczba odtworzeń: 372
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:072.Przyjęcie porządku obrad.
11:083.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:244.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
12:145.Informacja na temat realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez jednostki podległe Miastu.
13:106.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
12:341)przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnobrzega na lata 2024 - 2027
12:352)przyjęcia do realizacji Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową "Moja zmiana szansą dla mojej rodziny na rok 2024"
12:363)wprowadzenia programu osłonowego, zapewniającego usługi wsparcia seniorom w wieku 60 lat i więcej z terenu Miasta Tarnobrzega w ramach rządowego Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
12:374)ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Dzików" w Tarnobrzegu
12:375)złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym, wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława Staszica z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 1 oraz przyjęcia zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego
12:386)zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
12:397)przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tarnobrzega w 2024 roku
12:408)współdziałania Miasta Tarnobrzega z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+
12:419)przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Tarnobrzegu na lata 2024-2026
12:4210)określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2024 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
12:4711)nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Tarnobrzeg (Rzeczpospolita Polska) a miastem Pont-à-Mousson (Francja)
12:5712)Regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych wokół Jeziora Tarnobrzeskiego
12:5913)powierzenia Gminie Sandomierz części zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
13:0014)zmian w budżecie na 2024 rok
13:0115)zmian w budżecie na 2024 rok
13:0216)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
13:107.Sprawy bieżące.
13:101)uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu Obręb Kajmów
13:158.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
13:319.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14:0710.Oświadczenia radnych.
14:0711.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad