II Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 23 maja 2024

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 23 maja 2024
Długość nagrania: 06:18:20
Liczba odtworzeń: 519
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:051.Otwarcie obrad.
09:132.Przedstawienie porządku obrad.
09:283.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
09:474.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Augustów za 2023 rok.
11:525.Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Augustów za 2023 rok.
11:536.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa wotum zaufania.
13:097.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
13:128.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium za 2023 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa:
a)przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Augustowie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium za 2023 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa,
b)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa za 2023 rok.
9.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
13:33a)nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”
13:40b)nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”
13:41c)ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Augustowa.
d)wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Augustowie do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
14:09e)wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasto Augustów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
14:11f)powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.
14:12g)powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.
14:14h)zmiany uchwały nr LXXVII/680/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2024 roku.
14:17i)zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
14:21j)przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanej "Sajenek".
14:24k)ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec
14:27l)Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego.
14:35m)zmian budżetu miasta na rok 2024.
14:37n)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037
14:4210.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023 - 2026.
14:4611.Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2023, z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustów na lata 2023-2025 oraz przedstawienie potrzeb związanych z wykonywaniem tego zadania w gminie Miasto Augustów.
14:5012.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2023.
14:5413.Sprawozdanie z działalności Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie za rok 2023.
14:5614.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
15:2015.Wolne wnioski.
15:2016.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad