III sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 23 maja 2024 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 24 maja 2024
Długość nagrania: 04:59:12
Liczba odtworzeń: 568
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:102.Przedstawienie porządku obrad.
11:133.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:294.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
13:235.Inwestycje nad Jeziorem Tarnobrzeskim w latach 2023-2024.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
13:491)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2024 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
13:502)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową "Moja zmiana szansą dla mojej rodziny na rok 2024"
13:523)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
13:544)uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Tarnobrzeg
14:025)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w Tarnobrzegu obręb Sobów
14:056)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu
14:087)uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu
14:148)uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu
14:199)uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu
14:2010)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu
14:2211)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
14:2712)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
14:2813)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
14:2914)uchwała w sprawie ustalenia zasad przysługiwania radnym oraz przewodniczącym zarządów osiedli diet oraz zwrotów radnym kosztów podróży służbowych
14:3015)uchwała uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad określania wysokości diet dla radnych Rady Miasta Tarnobrzega oraz zwrotu kosztów podróży
14:3216)uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega
15:467.Sprawy bieżące.
15:461)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
15:488.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzeniej sesji.
15:509.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
15:5710.Oświadczenia radnych.
15:5711.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad