II Sesja Rady Miejskiej w Chmielniku - 27 maja 2024

Rada Miejska w Chmielniku
Czas publikacji: 9 lipca 2024
Długość nagrania: 01:05:13
Liczba odtworzeń: 84
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Chmielniku:
a)nr LXIV - 25 marca 2024 r.
b)nr LXV – 22 kwietnia 2024 r.
4.Sprawozdanie Burmistrza z realizacji Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2023 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XL/428/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chmielniku na lata 2022-2025. (DRUK 5)
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik. (DRUK 6)
7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do "Programu współpracy na 2024 rok Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami". (DRUK 7)
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXXII/336/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik (DRUK 8)
9.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. (DRUK 9)
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/268/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik. (DRUK 10)
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Chmielnik nieruchomości położonej w obrębie wsi Śladków Duży, oznaczonej numerem działki 411/5 stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. (DRUK 11)
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (DRUK 12)
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (DRUK 13)
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (DRUK 14)
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (DRUK 15)
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (DRUK 16)
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik na czas do 3 lata w trybie bezprzetargowym. (DRUK 17)
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (DRUK 18)
19.Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. (DRUK 19)
20.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2020-2035 – aktualizacja grudzień 2023”. (DRUK 20)
21.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Chmielnik. (DRUK 21)
22.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Chmielnik. (DRUK22)
23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2024-2040. (DRUK 23)
24.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024 r. (DRUK 24)
25.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LXI/611/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. (DRUK 25)
26.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
27.Zapytania i interpelacje radnych.
28.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad