XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 20 maja 2020 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 922 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 02:06:55
Liczba odtworzeń: 2315
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prowomocności obrad.
13:122.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
13:241)przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
13:282)określenia zadań na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
13:313)przystąpienia Miasta Tarnobrzega do realizacji Programu "Ogólnopolska Karta Seniora" oraz Programu "Miasto Przyjazne Seniorom".
13:334)wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 marca 2020 r.znak P-II.4131.2.91.2020.
13:365)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi 647/1 673 i 710 położonych w Tarnobrzegu obręb Sobów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg.
13:396)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi 547, 548, 422, 1346/2, 894, 888/2 położonych w Tarnobrzegu obręb Sobów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg.
13:417)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 423 położonej w Tarnobrzegu obręb Sobów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg.
13:448)nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Dzików.
13:489)nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Wielowieś.
13:5110)sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położnych w Tarnobrzegu przy ul. Borów obręb Tarnobrzeg.
13:5411)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej.
13:5712)zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
14:1113)zmian w budżecie na 2020 rok.
14:1614)zmian w budżecie na 2020 rok.
14:1815)zmian w budżecie na 2020 rok.
14:2216)zmian w budżecie na 2020 rok.
14:2417)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
14:2818)rozpatrzenia skargi.
14:4819)rozpatrzenia skargi.
14:5120)rozpatrzenia skargi.
14:5321)rozpatrzenia skargi.
15:084.Sprawy bieżące.
15:021)zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
15:085.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad