Sesja Rady w dniu piątek, 5 czerwca 2020

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 906 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 09:27:12
Liczba odtworzeń: 1782
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:171.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:172.Przyjęcie porządku obrad.
10:233.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:294.Sprawozdanie Prezydenta z prac pomiędzy sesjami.
11:295.Rozpatrzenie projektów uchwał:
11:321)uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu.
11:342)uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sklepu Kaufland w Tarnobrzegu.
16:543)uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów.
17:024)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg.
17:575)uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
18:006)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.
18:047)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.
18:068)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.
18:119)uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
18:4710)uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
18:5111)uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
18:556.Sprawy bieżące.
18:567.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
19:248.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
19:249.Oświadczenia radnych.
19:2510.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad