Sesja Rady w dniu środa, 24 czerwca 2020

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 887 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 08:38:28
Liczba odtworzeń: 1910
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:042.Przyjęcie porządku obrad.
15:043.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:044.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
15:055.Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Tarnobrzega.
15:051)Debata nad Raportem o stanie Miasta.
15:052)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
16:506.Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu, przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.
16:081)Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2019 rok.
16:082)Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.
16:083)Informacja o stanie mienia Miasta Tarnobrzega.
16:084)Sprawozdanie finansowe Miasta Tarnobrzega za 2019 rok.
16:195)Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
16:356)Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o wykonaniu budżetu za 2019 rok wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.
16:427)Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
16:438)Dyskusja.
16:459)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2019 rok.
16:4910)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
17:077.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
16:541)wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Sobów, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg.
16:562)sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzeg przy ul. Szafirowej, Rubinowej i Szmaragdowej obręb Mokrzyszów.
16:583)utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia i włączenia jej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu.
17:004)utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia i włączenia jej w skład Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu.
17:075)zmian w budżecie na 2020 rok.
17:138.Sprawy bieżące.
17:131)wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę nr XV/1376/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
17:429.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18:5010.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
19:2411.Oświadczenia radnych.
19:4412.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad