XXXI zwyczajna sesja Rady w dniu środa, 29 lipca 2020

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 29 lipca 2020
Długość nagrania: 05:28:02
Liczba odtworzeń: 1977
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:122.Przyjęcie porządku obrad.
13:153.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14:134.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
16:115.Problematyka sportu seniorskiego w Tarnobrzegu na przykładzie: Siarka Tarnobrzeg S.A., Klubu Tenisa Stołowego, Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków z Gminy Tarnobrzeg za 2019 r. Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi.
17:596.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
16:551)uchwała w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu
16:592)uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami Dominikańską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego w Tarnobrzegu
3)uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z .o.o. na lata 2017-2023
17:014)uchwała w sprawie zniesienia pomników przyrody
17:045)uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnobrzeg
17:066)uchwała w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu
17:087)uchwała w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz nagród za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
17:118)uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 położonych w Tarnobrzegu przy Placu Bartosza Głowackiego 4 wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i gruntu
17:139)uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu obręb Kajmów i obręb Ocice
17:1610)uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej obręb Nagnajów
17:1911)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg
12)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
17:2413)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
17:2914)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
17:3515)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
17:4416)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
17:4717)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
17:5218)uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
17:5519)uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę nr XVI/1467/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
17:5920)uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę nr XVII/1546/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
18:037.Sprawy bieżące.
18:048.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
18:189.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18:2410.Oświadczenia radnych.
18:2411.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad